GEOPATOGENNÍ ZÓNY

Stručná informace o fenoménu geopatogenních zón

Informace o geopatogenních zónách jsou na internetu dvojí. Jedna skupina autorů jejich existenci popírá, protože je nelze zatím žádným způsobem prokazatelně měřit a druhá skupina věří, že existují, protože se přesvědčili o tom, že radiestét (proutkař) pomohl vyřešit jejich problémy. Paradoxem je, když si odpůrce šarlatánů pozve na chatu proutkaře, aby mu našel místo pro studnu. Dodnes je totiž vyhledávání vody virgulí oceňovanou profesí, existují i specializované proutkařské firmy na vyhledávání vody a účinnost proutku potvrdilo i mnoho českých geologů. Česko není v důvěře k lidem s virgulí ojedinělé. Jako příklad za všechny může posloužit případ z Velké Británie. Loňský průzkum ukázal, že deset z dvanácti tamních předních vodárenských společností při průzkumu terénu a hledání prasklých vodovodních potrubí dodnes využívá služeb "vodních čarodějů", jak se jim v angličtině říká. Firmy totiž zjistily, že některé starší metody jsou stejně efektivní, ne-li efektivnější, než ty nové.

Co vlastně znamená slovo geopatogenní?

Dřívější označení "dračí žíly" bylo nahrazeno výrazem "geopatogenní zóny". Slovo geopatogenní vzniklo ze dvou řeckých slov: geo znamená " země" nebo "zemní" a pathos značí " utrpení" nebo "nemoc". Volně přeloženo jde o utrpení které pochází ze země, nebo nemoc pocházející ze země.

Historie poznávání geopatogenních zón

Škodlivý vliv geopatogenních zón na lidský organizmus znaly podle dochovaných dokumentů všechny vyspělé civilizace. První zmínky o dračích žílách (geopatogenních zónách) jsou staré více než 4000 let a pocházejí z Číny. Císař Kuang Yü vydal nařízení o zkoumání pozemků určených k zástavbě pokud jde o průběh “dračích žil” a podzemních vodních toků. Staří Číňané, dříve než začali stavět dům, přizvali na místo proutkaře, aby určil „dračí díry"- zóny zemních vlivů. Také ve starém Římě či Egyptě o těchto zónách věděli, a je potvrzeno, že se jim snažily vyhnout - konkrétně při stavbách domů, protože se obávali zvýšeného výskytu nádorových onemocnění, který se na těchto zónách projevoval. Třeba ve starém Egyptě přihnali na pozemek stádo krav: kde se zvířata uložila k odpočinku, tam začali stavět. Znalost těchto “jevů” se udržela zřejmě až do renesance, kdy byly četné kláštery a zámky stavěny tak, aby jejich zdi probíhaly v linii pásů GPZ.

Co jsou GPZ?

Z geologického hlediska mohou být nehomogenity v nejsvrchnější části zemské kůry způsobeny buď tektonickým porušením hornin, nebo stykem hornin s rozlišnými fyzikálními vlastnostmi. Například magnetické amfibolity na styku s velmi málo magnetickými břidlicemi a diority vytvářejí anomálně porušené magnetické pole. Křemence s vysokým zdánlivým měrným elektrickým odporem vytvářejí anomálně zvýšené elektrické pole na styku s břidlicemi, které mají elektrický odpor podstatně nižší. Homogenitu fyzikálních polí nad zemským povrchem narušuje voda tekoucí po tektonických poruchách a v říčních korytech zanesených říčními naplaveninami a vátými písky v geologické minulosti. Ani činnost člověka není zanedbatelná. Regulací říčních koryt a přemisťováním radioaktivních hornin na místa, kde byla radioaktivita dosud v mezích normálního pole, se vytváří zdraví škodlivé prostředí. To je i případ radioaktivního popelu z elektráren, strusky, hlušiny při těžbě radioaktivních surovin apod. Nad geologicky porušenými místy se vytvářejí anomálně porušená fyzikální pole.

Vliv GPZ na člověka

Protože jde o vyzařování energie ze zemského nitra, má toto při dlouhodobém působení na člověka neblahý vliv. To se většinou projeví onemocněním nejslabšího orgánu v lidském těle. Celý proces může urychlit vrozená dispozice. Krátkodobý pobyt v těchto zónách způsobuje u citlivějších jedinců poruchy soustředění, nebo pocity stísněnosti i nevysvětlitelné únavy. Dlouhodobý pobyt, např. spánek, může nastartovat řadu chorob, od těch banálních, až po ty nejzávažnější. Ty jsou většinou podmíněny souběhem dalších faktorů.

Podle názoru celé řady vědců zabývajících se přírodní léčbou patří k aktivní zdravotní prevenci také respektování geopatogenních zón. Někteří odborníci jsou přesvědčeni, že existují určité energie, které sice dosud nelze nijak změřit, přesto existují - a skutečně mohou vyvolávat nemoci.

GPZ a fauna

Pes byl od nepaměti indikátorem geopatogenních zón. Nejlepší místo pro umístění postele je to, kam si lehne ke spaní pes. Pes nemůže spát tam, kde jej dráždí infrazvuk, který mu připomíná vrčení. Pes má velmi dobře vyvinutý sluch, řídí se vegetativním nervstvem a slyší nejen nižší frekvence, ale vnímá přesně i podprahové dráždění. Kočka je pravým opakem psa. Je-li v pohodě, přede. Vibrací "záklopky" v dutině ústní při dýchání vytváří tón, podobný infrazvuku, který ji celou "rozvibrovává". Ráda tedy vyhledává místa, která jí tento zvuk připomínají. Tedy i infrazvukové patogenní zóny. Proto do míst, kde ráda odpočívá kočka, neumisťujeme lůžko, místo odpočinku ani pracoviště. I včely mívají větší snůšku medu v infrazvukových patogenních zónách, protože infrazvuk je nenechá odpočívat a udržuje je ve větší aktivitě. Šumy jim znějí jako jejich vlastní zvuk, který vydávají křídly v době jejich denní aktivity. Umístění úlů do vhodných GPZ tedy napomáhá kvalitě včelstev. Stejně tak i mravencům je dobře v patogenních zónách, neboť jako včely produkují vlastní zvuk podobný infrazvuku. Místa, kde byla mraveniště byla často totožná s GPZ. O skutečnosti, že zvířata jsou velmi citlivá na zemský magnetismus i umělá energetická pole, svědčí i výzkum českých vědců, který byl nedávno publikován.

Energetická pole

Energická pole, která vznikají v zemi nebo na jejím povrchu, se proto zcela obecně definují jako geopatogenní zóny. Mezi nejdůležitější energetická pole, která mohou údajně vyvolávat nemoci u lidí i u zvířat, patří: 

podzemní prameny 
globální mřížková síť
tektonické poruchy a zlomy
elektrický smog
silová pole


Podzemní prameny
Podzemní prameny nebo také vodní žíly vznikají pod zemí nebo na jejím povrchu jako výsledek proudění vody. Tyto vodní žíly mohou vyvolávat zdravotní problémy. V této souvislosti jsou zmiňovány bolesti hlavy, návaly migrény, poruchy spánku, pocity přetažení, bolesti při pohybu a další příznaky. 

Globální mřížková síť
Hartmannova mříž, Curryho mříž (pásy Hartmanna a Curryho) - podle názoru řady různých terapeutů zabývajících se přírodní léčbou, pokrývají uvedené dvě sítě v téměř pravidelných vzdálenostech povrch celé naší planety - a jsou nezbytné k zachování koordinovaného magnetického pole Země. Obě uvedené mříže se navzájem překrývají. 


Tektonické poruchy
Pod pojmem tektonické poruchy a zlomy chápou terapeuti zabývající se přírodní léčbou posuny a zlomy v rámci zemské kůry. Klasickým příkladem může být známý a zlopověstný Příkop sv. Ondřeje u kalifornského pobřeží. Také tyto jevy jsou schopny vyvolávat zdravotní potíže.

Elektrický smog
Autoři odborných knih o přírodní léčbě se zmiňují o elektrickém smogu. Jde o kabelové propojení kancelářských prostor a bytů ve většině průmyslových zemí. Dle názoru terapeutů vyzařují televizory, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, vysokonapěťová vedení, transformátory a ostatní elektrické přístroje určité pole, které může vyvolávat poruchy spánku, nervozitu a poruchy soustředění.

Silová pole
Silová pole nemusí být nutně zdraví škodlivá, u některých citlivějších osob, zvířat nebo rostlin však mohou způsobovat oslabení obranyschopnosti a zhoršení zdravotního stavu. Dlouholeté "ozařování" dokáže zničit i dokonale zdravého jedince. Podle údajů uváděných některými léčiteli je rozhodující doba zatížení.

Geopatogenní (GPZ) nebo geoaktivní (GAZ) zóny?

Geopatogenní  zóny, mnoho let zkoumané, tolik diskutované, mnohdy bagatelizované a často neoprávněně podceňované. Někdy je dokonce použití výrazu  geopatogenní nevhodné. Jsou to energie – emise – emanace – záření - silová či jiná energetická a informační pole se svým potenciálem. Záleží pak na tom, z jakého úhlu se na problém díváme. Záleží tedy na kontextu a někdy je i vhodnější použít označení "geoaktivní" zóna.

Jak se na zóny dívají skeptici ze Sisyfa?

Významnou roli v léčitelství hraje představa o existenci tzv. geopatogenních zón (GZ), které mají mít zhoubné účinky na zdraví. Nazývají se i jinak: patogenní zóny, dráždivé zóny, dračí žíly, Curryho pásy nebo také geoanomální zóny. Jejich přítomnost „pozná“ jen senzibil pomocí virgule, proutku nebo siderického kyvadla. Zóny mají být široké jen několik desítek cm a mají probíhat vždy přímo. Údajně bývají mnohotné a navzájem se kříží, což jsou místa se zvlášť silným působením. V místech GZ vychází podle názoru proutkařů ze země tzv. zemní záření neznámého charakteru a nezjistitelné žádnou technickou metodou, záření které vyzařuje v pásu o stále stejně šíři na neomezenou vzdálenost. Zemní záření údajně vyvolává nespavost, únavnost, bolesti hlavy, impotenci, poruchy plodnosti a při dlouhém působení také srdeční onemocnění, rakovinu a prakticky i veškeré ostatní choroby. Typ choroby závisí na délce pobytu v GZ. Různými prostředky, vrstvou alobalu, korkem, magnetem, zrcadlem nebo speciálními, obvykle velmi drahými odrušovači lze GZ odstínit. Jinou možností, jak se vyhnout působení GZ, je přemístění postele nebo židle mimo GZ.