Archív článků

Datum: 04.11.2006

Název: Geopatogenní zóny

Autor: Z. Bednář - www.geopatogennizony.estranky.cz

Co to jsou geopatogenní zóny. 

  Takto nazýváme nepravidelnou část prostoru, která je zatížena určitým druhem záření. Jsou to záření, která současná věda zná, ale také ještě nezná. Geopatogenní zóny (dále jen GPZ) jsou detekovány většinou senzibilní osobou, která k detekci používá většinou různých druhů virgulí.

    Nejvice se setkáme s virgulemi ve tvaru Y z vrbového nebo i jiného proutku. Používají se také kovové spirály, kovové virgule ve tvaru L. Kovové virgule tvaru Y jsou podobné klasickému proutku, jsou však i menších velikostí, které se drží v jedné ruce. Já sám používám k detekci GPZ virguli tvaru L z mosazného drátu o průměru    3 mm. Strany svírají pravý úhel a jsou v délce 11 a 33 cm, virgule se drží za kratší konec. (Senzibilové v Polsku používají rozměr 10 a 30 cm). Pro zajímavost uvedu, že jsme při pokusech použili například stříbrnou virguli - ta je velice citlivá, použili jsme také tenkých skleněných trubiček naplněných různými plyny.

     Sám jsem se setkal také s lidmi, kteří k detekci nepoužívají virgulí. Jsou senzibilové, kteří "vidí" pásy GPZ, jsou lide, kteří cítí jak těmito pásy "procházejí". Znám osobu, která slyší jak teče podzemní vodní pramen.

     Každý proutkař (senzibil) musí zjistit jaký tvar a materiál virgule mu nejlépe vyhovuje.

     V podstatě můžeme hovořit o čtyřech základních typech GPZ:

a) podzemní vodní toky
b) geologické anomálie (půdní poklesy, zlomy, zvrásnění, radioaktivní místa)
c) tzv. Hartmannovy pásy - vytváří síť orientovanou od severu k jihu a od západu
k východu
d) tzv. Curryho pásy - vytváří síť orientovanou od severozápadu k jihovýchodu
a od severovýchodu k jihozápadu.


    Hartmannovy pásy byly popsány MUDr. Ernstem Hartmannem z Eberbachu. Dle fyzikálních průzkumů jsou pásy povahy stojatých vln VKV kosmického původu se zhuštěnými ionty sodíkového záření z atmosféry.
    Curryho pásy byly popsány MUDr. Manfredem Curry z Riederau. Pásy mají charakter horizontálně polarizovaného záření vlnové délky 11 až 21 cm.
    Často jsou oba lékaři uváděni jako objevitelé těchto pásů. Tyto pásy však již byly prokazatelně detekovány cca před 4 000 roky v Číně. Víme, že je znali Egypťané (nástěnné kresby v pyramidách) a Řekové.

     Tzv. Hartmannovy a Curryho pásy mají šířku cca 20-50 cm a jsou od sebe vzdáleny cca 4-4,5m. V oblasti rovníku jsou tyto pásy ve vzdálenosti asi 6-6,5m od sebe a v oblasti pólů je vzdálenost mezi pásy 2-3m.                                                         

     Lze však detekovat místa, kde se pásy k sobě přibližují.V domě se geopatogenní zóny vyskytují ve všech patrech. Ve vyšších patrech jsou pásy naopak širší s větší intenzitou působení. Se vzrůstající výškou zjišťujeme kónické rozšiřování.

 

Jak na nás působí.

    V praxi se setkáváme s tím, že děti jejichž postel je umístěna na GPZ mají neklidné spaní, budí se, pláčí a pokud to lze, snaží se v posteli dostat do místa kde je to lepší (ráno je např.rodiče najdou schoulené v jednom místě). Děti jsou na vliv GPZ daleko citlivější než dospělý člověk.

    Dospělí se rovněž "brání" odchodu do postele. V noci nemohou dlouho usnout, budí se, zdají se jim nepěkné sny. Ráno bývá člověk unavený, nevyspalý, nervózní.

    Podle toho v jaké části lůžka se GPZ nachází v této oblasti člověk po nějaké době může začít sledovat zdravotní změny. Zde si lze všimnout korelace – zdravotní problém je v té části těla, které je nad detekovanou GPZ. Zpočátku jsou to již uvedené jevy. Po určité době však může dojít k zánětlivým onemocněním, záchvatům, nádorovým onemocněním atp. Byla dokonce sestavena tabulka, kde na základě průzkumu bylo zveřejněno jaké zdravotní problémy se vyskytly v závislosti na délce (měsíce až roky) pobytu nemocného na lůžku ovlivňovaného GPZ.

    Senzibilové ve spolupráci s lékaři zjistili, že infarkt a mozková mrtvice postihne dotyčného velmi často na místě výskytu GPZ.

    V místě křižování dvou nebo i více pásů GPZ je toto místo mnohem silnější než jenom samotný pás GPZ.

Působí na živé organismy

    Postupně se zjistilo, že některým zvířatům rovněž pobyt na GPZ nevyhovuje. Jsou to hospodářská zvířata (ovce, kozy, krávy, koně, prasata…), dále psi, králík, křeček. Tato zvířata trpí vlivem působení GPZ různým onemocnění, snížený je přírůstek váhy atp.

    Na druhé straně jsou však zvířata, která tyto GPZ vyhledávají a zjevně na ně působí blahodárně. Takovým nejtypičtějším případem je kočka. Mezi další zvířata sem patří hadi, štíři, komáři a další hmyz, dále sova a např.straka. Mravenci dokáží ještě navíc rozlišovat některé druhy GPZ.

    Doslova senzační zjištění je, že včela dává až o 20% větší snůšku medu ve včelíně nad GPZ.Tuto zkušenost jsem si mohl sám ověřit.

    Další zajímavé pozorování vlivu GPZ je na rostlinách. Opět můžeme hovořit o tom, že na některé rostliny působí GPZ negativně a na některé pozitivně.

    Obecně se jehličnaté stromy s působením GPZ vyrovnávají lépe než listnaté. Dobře se s vlivem GPZ vyrovnávají listnaté stromy a to: dub ,vrba, javor, líska a další. GPZ působí negativně na buk a na ovocné stromy. Z dalších rostlin to jsou keře rybízu, slunečnice, ibišek, kaktusy, azalka, begonie a další.

    Takto negativně ovlivňované rostlinstvo trpí menším vzrůstem, semena rostlin mají nižší klíčivost, poupata rostlin se pomalu otevírají, květy se dříve zavírají. U lesních a ovocných stromů nad GPZ jsou pozorovány nádory, až nepochopitelné zakřivení větví, schnutí, napadení houbami, trhlinky a další negativní projevy. Tyto jevy může na stromech ve volné přírodě pozorovat každý z nás.

Ovlivňují neživou hmotu

Vliv negativního působení GPZ byl vysledován např. při tavbě ve vysokých pecích.
Byla zaznamenána vyšší spotřeba topných látek a to až o 30%. Pomalejší průběh procesu tavby a nižší žár. Ve slévárnách , kde jsou odlévány odlitky ve formách jež jsou nad GPZ dochází ve zvýšené míře ke zmetkovitosti (praskání, bublinatost..).
Ve sklárnách bylo zaznamenáno při výrobě tabulového skla jeho zakalení.
    Byla zjištěna zvýšená korozivita některých materiálů, které byly současně vystaveny vlivu působení GPZ.