Po dlouhé epochy se rytmus života vyvíjel ve specifickém rovnoměrném tempu. Žijeme v matričním poli různorodých vibračních polí. I ty nejmenší fluktuace v jednom takovém spojitém poli vytváří odchylky v jiných vibračních systémech. Mnohokrát za sekundu procestují takové pulsy kolem našeho světa, mezi povrchem planety a ionosférou posílající koordinační signály všem organismům. Tyto signály nás spojují s globálním elektrostatickém polem, které se jmenuje podle jeho objevitele "Schumann Resonances" (SR). V podstatě je globálním poskytovatelem pulsů důležitých pro život na naší planetě. Každý z nás tak v každé vteřině svého života pochoduje pod rytmem tohoto "kosmického bubeníka" - našeho planetárního tepu. Bohužel v současné době musíme konstatovat jednu velmi alarmující skutečnost. Díky technologickému pokroku naší lidské společnosti se stává toto přirozené planetární pole ohrožené ve své přirozenosti. Ve skupině nástrojů, které stojí ve velké opozici vůči planetární přirozenosti jsou aktivity spojené s ideou tzv. "Hvězdných válek", raketové obrany a především pak tu energetická stimulace vrchních vrstev atmosféry v rámci "Projektu HAARP".

 

       Záležitost ohledně problematiky HAARP je skutečně vážná. Tento systém vytváří silné destruktivní účinky především v oblasti tzv. "ionosféry". Tato oblast naší zemské atmosféry nás chrání před smrtelnou radiací ze slunce a vzdáleného kosmického prostoru. Jakákoliv porucha v tomto atmosferickém nástroji by s největší pravděpodobností následně způsobila zřejmě fatální dopady nejen na lidskou bytost, ale život v oné nejglobálnější podobě. Z dosavadních analýz týkající se činnosti člověka na této planetě vyplývá, že jakýkoliv umělý zásah silnější kadence do oblasti ionosféry ( a HAARP je takovým ukázkovým příkladem) by způsobil rozsáhlou ekologickou katastrofu.

        Byl to vědec Lawis B. Hainworth, který mezi prvními naznačil, že globální povaha zdraví lidské bytosti je úzce spojena s geofyzikálními parametry planety kde hraje velkou roli právě Schumanova frekvence (jde o extrémně nízký kmitočet). Jeho hypotéza ovšem jde ještě dále. Je přesvědčen o tom, že přirozený náboj inspirace může být v mnoha ohledech podmíněn tímto frekvenčním spektrem. Inspirace je v podstatě proud individuálních přísně specifikovatelných mentálních reakcí jako odpověď na tyto signály. Pakliže je tato hypotéza správná, pak může vést k dalekosáhlým závěrům.

      Jaké je podstata Hainworthovi hypotézy? Frekvence jsou přirozenou součástí elektromagnetických signálů, které se šíří v elektrické rezonanční sféře mezí zemí a ionosférou. Tyto specifické frekvence by měly být generátorem inspirativních aktivit na mentální úrovni a zároveň činitelem specifického mentálního "alfa rytmu" a právě tato mozková frekvence je svým způsobem oknem pro přítok masivních inspirativních energií. Samozřejmě v tomto procesu hraje roli ještě mnoho dalších faktorů, ale toto je základ.

       Celá řada vědců se domnívá, že destruktivní změny v tomto doslova unikátním planetárním rezonančním předivu by mohlo způsobit katastrofické změny v prostředí lidského zdraví. Jmenované vlnění pravděpodobně také stojí za činností faktoru, kterému říkáme "vnitřní hodiny našich těl" a hluboce ovlivňuje spánkové struktury, které se ve zkratce nazývají (Rem) včetně hormonální sekrece. Lidstvo nemá zatím dostatečné prostředky k tomu, abychom získali všechny potřebné odpovědi týkající se výše uvedeného fenoménu. Dlouhodobým pozorováním se ovšem zjistilo, že přirozenou frekvenční alfa hladinu neruší pouze vnější činitelé (HAARP, celá řada umělých technických frekvencí a magnetických polí elektronických a jiných zařízení), ale člověk samotný svým vnitřním rozpoložením. Jde především o celou řadu stresových situací, včetně takových psychických kvalit jako jsou různé druhy strachů neovlivněné přímo pudovým mechanismem (sociální typy strachů atp.) včetně masivního destruktivního vlivu médií (TV, rozhlas, tisk atd.). Výsledkem toho je poté výrazný vzestup různých psychotických poruch, včetně prohlubování protispolečenského jednání, psychosomatických a nebo přímo neurologických poruch. Dnes je již zjištěno, že některé fenomény spojené s aktivitou různých elektrických polí souvisí s výskytem abnormálních buněk a poklesem tzv. "immuno - kompetence".

       Bohužel prognóza není vůbec v tomto ohledu uspokojivá. Předpokládá se, že všechny tyto faktory mohly vést ke vzniku nových nemocí s pravděpodobným doprovodným efektem poklesu přirozené imunity především vůči mnohým "lehkým onemocněním". Mnohé studie, ale naznačují pokračující trend  vzniku abnormálních buněk i s potencionální rakovinovou náloží. Měla by s tím souviset i neustále narůstající neplodnost včetně rozšiřujících se psychologických poruch včetně drogové závislosti a sebevražd. Nejsou to jistě pozitivní faktory, ale mělo by nás to přinutit hluboce se zamyslet nad existujícími psycho biologickými problémy, které jsou jednoznačně na vzestupu. Ty s největší pravděpodobností souvisí s potencionálními odchylkami od přirozeného kmitočtu tzv. "alfa cyklů" na frekvenci 10.4 Hz.

       Hausword toto tušil a proto se snažil iniciovat výzkum právě touto cestou, která přirozeně souvisí i s výzkumem Schumannovy frekvence a jejího vlivu na lidský organismus. Do výzkumu zapojil i celou řadu frekvenčních změn a změn týkající se globálního silového pole a to v souvislosti s četností výskytu infarktů, pokusů o sebevraždu, dopravních nehod, sociálního násilí, zločinů obecně atd. Některé výzkumy byly rozšířené i o tzv. "přidružené planetární interferenční cesty" (viz. studie Krippnera a nebo Persingera v roce 1989), kde se hledají vztažné korelace mezi různorodými světelnými jevy a tektonickým napětím či zprávami o sledování fenoménu UFOs, "únosu" a nebo psychosociálními zážitky.

       V současné době je korelace širokých změn v modulacích Schumannovy resonance studována také ve vztahu k mikrovlnné radiaci a především činnosti HAARP se zaměřením na krátkodobé a dlouhodobé důsledky. K jiným pozoruhodným závěrům dochází celá řada jiných zainteresovaných společností. Byly studovány různé formy relaxace, které mají k popsaným frekvencím nějaký vztah. Jde především o speciální mentální kompozici, která se odborně nazývá "Tělo diamantu". Toto speciální cvičení spatřilo světlo světa v roce 1981 jako praktický výsledek dlouhodobého studia lidského vědomí ve zvláštních relaxačních stavech.

       Když je osoba hluboce uvolněná , mohou být velmi zřetelně zaregistrovány pomalé rytmické sinusové vlnové charakteristiky v diagnostickém systému EEG. Je-li tělo v tomto mentálním rozpoložení začne srdeční aorta fungovat jako rezonující oscilátor na frekvenčním rozsahu 6 - 8 Hz. Tato rezonance nastane ve chvíli, kdy je sympaticky sladěná přirozená vibrační frekvence těla s přidruženou mentální koncepcí. Tyto oscilující tělesné koncepce jsou schopné vytvářet unikátní povzbudivé periodicky se opakující změny v okolním prostředí. Za jistých okolností byla zaznamenána přítomnost i unikátního "skalárního typu vlnění", který o poměrně vysoké intenzitě bylo schopné lidské tělo vyzařovat. Během rozjímání či relaxace se tyto frekvenční průběhy umocňují a mají tendenci se sympaticky spojovat analogicky shodným oscilačním obvodům. Tato hierarchie frekvencí pak spojuje naší individuální i skupinovou psychofyzickou koncepci s harmonickými frekvencemi elektrického náboje Země. Toto je fyzikální základ mnohých tradičně mystických aktivit, které zná lidstvo snad od nepaměti. Každopádně jsou však u každého z nás tyto aktivity ukotvené a uložené na té nejhlubší buňkové úrovni.

       Jak jsem se již zmínil na počátku, naše planeta Země je obklopena vrstvou elektricky nabitých částeček. Tato vrstva se nazývá "ionosféra". Nižší vrstva ionosféry se nachází zhruba 80 km od povrchu planety. Tato nabitá vrstva je známá jako oblast reflektující radiové vlny. Je-li tato část naší atmosféry bombardována systémem "HAARP" vznikají právě v této vrstvě silné tendence měnit její přirozený pulsující rytmus. Přirozené fluktuace v této frekvenci vznikají dnes a denně vlivem působení Luny a nebo slunečních erupcí. Jenže tyto vlivy (až na jisté vyjimečné stavy) nejsou zdaleka tak intenzivní a silné oproti takovému vlivu "HAARP" a nebo jiných silných umělých nástrojů vyzařujících radiové frekvence (radar) atp.

        Ionosféra je skutečně velmi sině nabitou atmosférickou vrstvou Země. Vytváří se zde tzv. "capacitor" se Zemí. Jde o činnost dvou extrémně silných elektrických potenciálů. Země bývá nabitá negativně a ionosféra pozitivně. Tento potenciál se mírně mění, ale jeho středová intenzita probíhá na linii zhruba 200V/m. A toto je základní druh elektrického generátoru. Sluneční větry které se vzájemně ovlivňují s rotací vrchních vrstev atmosféry tvoří charakteristiku jakýchsi "kartáčů" onoho generátoru. Nižší vrstva atmosféry pak může být vnímána jako akumulátor  pro tento druh potenciálu.

      Toto elektromagnetické pole kolem Země může být vnímáno jako tuhé želé. Když se naše těla pohybují a vibrují, přenáší se tyto činnosti do okolního prostředí. Takže toto pole nejenže ovlivňuje naše těla, ale působí také na mnohé z pochopů a vnitřních aktivit našeho těla. Když za normálních podmínek stojíme na země - jsme uzemněni. Naše těla se pak chová jako "výlevka" pro elektrostatické pole přičemž má své vlastní autochtoní elektrostatické pole. Toto individuální pole je výslednicí je výslednicí různých biochemických reakcí v těle a tato výsledná biografie nás jednoznačně spojuje s isoelektrickým polem planety Země.

V roce 1957 W. O. Schumann vypočítal a doložil frekvenční spektrum, které se nachází v oblasti mezi Zemí a ionosférou. Tento kmitočet byl později pojmenován po svém objeviteli. V podstatě jde poměrně stabilní frekvenci kolem 7,5 Hz ( V posledních letech se však objevují názory o tom, že se tato frekvence počala výrazně měnit - narůstat. Data, která mám k dispozici jsou však poměrně rozporuplná, takže na toto téma si netroufám vytvářet nějaké konkrétní závěry). Celý systém obsahuje přinejmenším dva základní oscilátory: na jedné straně to je planeta Země a na straně druhé pak lidský mozek (nemusí jít samozřejmě pouze o lidský mozek). Jestliže jeden oscilátor počne aktivně vyzařovat na jisté frekvenci, ten druhý se dříve či později naladí na ten samý kmitočet. V našem případě jde o specifická neuronová pole v lidském mozku. Tyto nástroje pak pracují v soudržných globálních či skupinových vzorech a produkují vlnění, které má obdobnou charakteristiku jako při hluboké meditaci, kdy v mohutných vlnách se alfa a theta rytmy valí skrze celý mozek. Je známé, že právě hluboké meditační prostředí umožňuje lidské bytosti vstoupit do vzájemného rezonančního pole. Dnes se někteří vědci domnívají, že právě skrze tento rytmus s našim vyšším vědomím naše planeta komunikuje. Možná je to pro některé odvážná myšlenka, ale já jsem přesvědčen, že tomu tak prostě je. Věděli to nejen naší předci, ale i dnes s tímto tradičním poznáním pracují přírodní národy po celém světě. Musím si klást otázku. Proč lidem tzv. "moderní civilizace" chybí toto poznání na tradičních úrovních fyzikálního vědomí? Kam se poděli všechny genetické a buňkové zkušenosti? Jaká clona brání tomuto přirozenému a pro život veskrze zásadnímu druhu poznání?

 

       Existují velmi staré, ba řekl bych dnes již tradiční antropologické důkazy, které naznačují, že lidé vždy intuitivně synchronizovali s planetární rezonancí. Naše planeta, tato modrá krásná planeta je nám všem domovem a proto se domnívám, že tato vzájemná biologická vazba je jen logických vyústěním odvěké energetické a evoluční provázanosti. Naši moudří předci nám ponechali celou škálu speciálních rituálních praxí pomocí kterých jsme schopni dosáhnout podstatně vyšší úrovně harmonizace s biologickým planetárním polem. Když jsem se na počátku devadesátých let s těmito některými praktickými dovednostmi seznámil a bylo mi dovoleno od mých učitelů se je naučit, ocitl jsem se v naprostém úžasu nad jejich jednoduchostí a zároveň mocným efektem, který vytváří. Proč se děti v našich školách v rámci stávající klasické výuky neučí těmto dovednostem? Existuje několik dominantních cest skrze které lze praktickým způsobem demonstrovat požadovanou frekvenci či rytmus:

 

-          zvuk (tajné praktiky bubnování, zpěv manter, specifické formy modliteb)

-          pohyb (specifické rytmické šamanské tance, ale i speciální houpavé pohyby, které automaticky nastupují u těch nejhlubších forem meditací)

-          světlo (specifické praktiky využívající pulsující barevná spektra světla o přísně stanoveném rytmu)

 

          Kdysi jsem se seznámil s velmi zajímavým a objevným materiálem badatelů Medse a Batesona, kteří objevili pozoruhodnou pohybovou techniku u domorodých obyvatel ostrova Bali. Zde se jí pod postupnou formou svěcení učili balinezské děti. Jde o jisté formy vibrování některými částmi těla. Zjistilo se, že touto praktikou dochází velmi kvalitnímu naladění energetického obalu člověka na ekvivalent planetární Schumannovy rezonance. Když jsem se tuto metodiku naučil byl jsem příjemně překvapen jejími účinky na lidský organismus. Konečně podobnou činnosti provádí zřejmě každý člověk sám o sobě a nevědomky. Za všechny možné případy mohu uvést například tento:

        Pokud sedíte na židli a vaše nohy se nachází v pravém úhlu a jsou celou plochou chodidla v kontaktu se zemí (lepší je to bosky, ale dobrého efektu dojdeme i v klasické obuvi) po chvíli počne sama od sebe celá noha vibrovat. Jde do oscilace a věřte nevěřte i tato oscilace je blízká cyklu Schumannovy frekvence. Jakmile se tato část těla uvede do náležité rezonance dochází k spontánním posunům ve vyzařování mozku a celé fyzické vědomí se posouvá do unikátního spektra vnímaní, které je charakteristické pro kolektivní vědomí, různé spirituální efekty, neverbální způsobe komunikace. Ohromujícím způsobem počne všemi póry těla tryskat energie Lásky a radosti. Lidské vědomí zaplavují vlny optimistických myšlenek jejichž vyústěním je úsměv na tváři. Dochází k velmi dynamické úpravě činnosti endokrinního systému, zlepšuje se enzymatická skladba těla, zlepšuje se vnitřní autonomní komunikační schopnosti buněk atd. Je třeba si klást otázku, proč lidé neučí těmto přirozeným stimulujícím mechanismus, které jsou ve své podstatě tak prosté? Kdo odejmul toto vědění a kdo brání jejímu přirozenému projevu?

      Jako rodiče (a nebo když zavzpomínáte na své dětské časy) jste si jistě povšimli, že děti nikdy nesedí v klidu. Markantní je to u nohou, kterými často kmitají, kdy  střídavě dotýkají a nedotýkají patami země či podlahy. Podobné kmitání může vidět i u prstů na rukou. Bohužel rodiče, ale i učitelé pak tato malá stvoření okřikují v heslu: "Seď v klidu"!! Bohužel si neuvědomují, že jde o velmi přirozenou a spontánní reakci organismu díky které dochází k energetickému posilování důležitých mechanismů včetně těch mentálních. Znovu opakuji jakmile vstoupíme do některého z přirozených mentálních či psychických rozpoložení našeho vědomí jisté části těla se dávají do spontánního pohybu. Až budete mít příležitost podívejte se někdy na prsty rukou u léčitele během výkonu. Prsty zcela jistě nebudou v klidu, budou se chvět o určité frekvenci.

       Několikrát za život jsem měl možnost vidět živě rituální tance u jistých přírodních národů. V jisté části ceremonie se počne u těchto lidí během rituálu třást celé tělo. Doslova jakoby jim protékala elektrická energie, ale ona tím tělem dozajista energie protéká, není elektrická, avšak její přítomnost je evidentní. V této vrcholné chvíli uchopí aktivní člen rituálu do rukou kohokoliv jiného kdo je v klidu a během několika vteřin se jeho tělo počne třást také. Energetické spojení se rozrůstá a v síti je zapojeno stále více a více jedinců - doslova dochází k tvorbě originálního energetického obvodu. Když jsem se soustředil na jejich těla zjistil jsem, že třes není to správné slovo. Spíše šlo o velmi intenzivní spontánní vlnění způsobené nevědomou činností svalstva těla.

       V dnešní době existuje celá řada specializovaných technik jak pomocí uměle vyvolaného kmitání jistých partií těla napojit vědomí takové jedince na vysoce léčivé přirozené planetární proudy energií. Toto vědění a v podstatě i umění by nemělo nikdy zůstat izolované pouze u některých jedinců, ale mělo by se stát v co nejkratší době dostupné každému kdo s těmito alternativními postupy sympatizuje. Dnes jsou to, ovšem i vědci, kteří přichází na stejnou zkušenost. Tak například C.M. Anderson, M.D. (1998) z Harvardské Univerzity popisuje vlastní zkušenost s jevem, který nazývá "Persistent Oscillatory Sound" čili "Trvalý oscilační zvuk". Mnoho lidí si za jistých okolností povšimlo, že uvnitř sebe registrují jakýsi zvláštní zvuk (často podobný zvuku letícího hmyzu). Tento zvuk se pravidelně zesiluje ve chvílí kdy dotyčný jedinec je nemocný a nebo dehydratovaný (oficiálně zjištěno a potvrzeno).

        Anderson tento efekt stejně tak jako faktor "REM", či jisté snové stavy a nebo (PTDS) "Post - traumatic stress syndrome" "Post traumatický stresový syndrom" ztotožňuje s  alfa rytmem o 10 Hz. Celá věc má však rozsáhlejší kořeny. Anderson v této souvislosti hovoří o rušivém účinku světel a zvuků, které mohou vyplývat ze ztráty obecného návyku díky RF destabilizaci a to má za následek strach a nebo vztek. Opět trauma a případné užívání drog a nebo jistých léků je silně spojeno s asymetrickou hemisferickou funkcí. Dokonce jisté struktury mozku jako hippocampus a nebo amygdala jsou obzvláště citlivé vůči účinkům zneužívání dětí a traumatu obecně.

        Anderson se domnívá, že onen oscilační zvuk by mohl naznačovat rychle cyklování dominance mezi pravou a levou mozkovou hemisférou přičemž dochází ke snížení stálého rytmus 10Hz v olivocerebellarní soustavě. Tento oscilační sluchový efekt může fungovat jako sluchová zpětná vazba. Onen efekt snižování frekvence pod 10 Hz může také indikovat enzymatické zaplavení levé mozkové hemisféry v dominantním módu hemisféry pravé.

       Anderson hovoří o bdělém snění jako o hojivé a léčivé cestě skrze fraktální hypersprostor emocionálně zabarvených vzpomínek z dětství. Tvrdí, že "basolaterální amygdala" (BLA) je určující neurální živnou půdou pro stav bdělého snění jako fraktálový neurální akcelerátor v této subcortikální struktuře podobné mozkové kůře a může představovat přístupové body ve fraktálním hyperprostoru emocionálně zabarvených vzpomínek.

       Vzhledem k tomu, že v současné době stále více osob postihuje symptom "Trvalého oscilačního zvuku " (stává se z něho poměrně masový jev) je možné, že jisté mozkové receptory lidské bytosti vstupují nezávisle na našem fyzickém vědomí a vůli do kontinuální komunikace s vědomím planety Země. Výsledným efektem je pak narušování prozatímní kontinuální dominance levé mozkové hemisféry s doprovodným efektem dominační rezonance mezi levou a pravou mozkovou hemisférou. Paralelně s tímto efektem dochází k stále častejšímu a hlubšímu nekontrolovanému vědomému snění, které pomáhá pročistit podvědomé úrovně lidské bytostí především od emotivně zabarvených vzpomínek (a to nejen z tohoto aktuálního životního projevu) a to pomocí tzv. fraktálové rezonance hyperprostoru. Osobně jsem hluboce přesvědčen, že všechny tyto jevy a zvláštní aktivity souvisí s finalizováním  globálního transformačního procesu lidského vědomí a jeho tělesné struktury do nových rovin Bytí.

        Je nádherné Být přítomen, je nádherné Být aktivní, je nádherné Být vědomý, je nádherné Být??.

Kvůli přetrvávajícímu nedostatku dostupných dat a přesných měření je celá řada hypotéz prostě bezcenná. Technologie nemusí jen pomáhat, ale může doslova měnit lidskou evoluci. Situace je dnes natolik alarmující, že vyžaduje systematické šetření nezávislých institucí ve výše uvedených oblastech naší techniky. Nezávislé změny v matrici našeho životního prostředí se kterými se v současné době dnes a denně setkáváme zřejmě potencí tyto negativní aspekty o kterých jsme se právě nyní zmínili. Co ovšem víme zcela jistě je skutečnost, že zdraví a harmonická koncepce lidské bytosti je velmi spojená s geofyzikálnímí parametry v návaznosti na "Schumannovu Rezonanci". Bylo učiněno velké množství pokusů na toto téma a bylo zjištěno, že lidský systém je prostě velmi citlivý na nízké elektromagnetické signály různorodého charakteru.

 

         Hodnoty frekvence "Schumannovy Rezonance" jsou určené efektivními kvalitami prostředí mezi zemí a ionosferickou hrází. Z tohoto důvodu, jakékoliv vlivy, které by narušily toto prostředí mohou potažmo deformovat původní přirozenou frekvence "Schumannovy Rezonance". A v tomto duchu i Hainswort varoval, když naznačil, že by tyto neadekvátní vlivy mohly vyvolat takové jevy jako ionosferické bouře a nebo různorodé umělé ionosferické poruchy. V teorii polí se praví, že poud vznikne nějaké porucha, která vyvolá změnu původního harmonického rytmu přenese se tento nežádoucí vliv na další sousední pole. Pakliže se ovšem zdroj původního rušení odstraní po jisté době se opět situace stabilizuje a začnou být aktivní původní harmonické rytmy.

 

        Geomagnetické bouře jsou magnetické jevy, které jsou vyvolané ionosferickými bouřemi. Toto mohou být také velmi účinné vlivy, které mohou za jistých okolností vyvolat změny v původním frekvenčním modelu "Schumannovy Rezonance". Na druhé straně, je ovšem fakt, že i když tyto bouře mohou vyvolat tyto změny nejsme schopno v současné době zjistit, zda rozsah těchto změn dosahuje takových hodnot, které by mohly být potenciálně nebezpečné pro náš organismus. Klidná ionosferická hladina se podílí na normálním stavu "Schumannovy Rezonance". Ionosferické poruchy pak produkují jeho abnormální schémata, ale nemusí to být samozřejmě ve všech případech.

 

         Podle celé řady různých nezávislých zdrojů již nějaký ten rok dozadu prý "Schumannova Rezonance" kontinuálně narůstá. V současné době se měla pohybovat na hodnotách někde mezi 14 - 15 Hz, což je nárůst o 100%. Osobně nemohu zhodnotit do jaké míry jsou tyto informace reálné či nikoliv, ale to, že se něco s touto frekvencí děje je více jak jasné. I když na konci této reportáže možná jisté řešení najdete. Nezávisle několik čtenářů po sobě mi oznámilo, že servery, které oficiálně udávají data týkající měření "Schumannovy Frekvence" mají s největší pravděpodobností nahranou umělou smyčku z nepravdivých a zavádějících dat, které se v určitém algoritmu opakují stále dokola. Pokud tomu tak je ( a je to docela chytré), pak náhodný a nezasvěcený návštěvník nepozná prakticky nic a udičku spapá i s navijákem. Nemám bohužel osobně čas, abych tuto situaci systematicky monitoroval a tak by mě určitě zajímaly názory a zjištění samotných čtenářů (psát můžete na redakční e-mail).

 

        Pakliže bychom se pokoušeli určit vztahy mezi geofyzikálními a biologickými podmínkami, zjistíme, že tyto prvky mohou být velmi komplexní povahy. Frekvence Schumannových signálů se mění v závislosti na ionosferických podmínkách ( to už víme z předchozích informací). Mohou tu být vlivy přímé technické povahy, ale také vlivy přirozené povahy makrokosmického charakteru. Jde o to, že ionosféra poměrně citlivě reaguje na změny ve sluneční aktivitě. Jde především o známý jedenáctiletý cyklus slunečních skvrn, ale ve hře je také dvaceti sedmi a dvaceti devíti denní cyklus slunečního minima. Do jisté míry tu působí i Měsíční vlivy i když zdaleka ne tak významně jako je tomu u Slunce. Ovšem zdaleka nejvíc jsou ovlivňující síly vázané na technický systém "HAARP", který je pochopitelně aktivní.

 

        V tomto ohledu vyzněla velmi zajímavě analýza korelace mezi intenzitou (dopadem) ionosferických poruch a intenzitou přijmu a hospitalizace osob s psychickými (ale i jinými zdravotními problémy) v nemocnici ve městě Heathcote (Západní Austrálie). V průběhu tříletého pečlivé pozorování se zjistilo, že ve chvíli kdy nastoupily ionosferické poruchy výrazně se zvedne vlna přijmu osob s výše uvedenými problémy. Pravděpodobnost, že by šlo o náhodnou souhru události byla v tomto případě vypočítána v poměru 2000:1. Na pozadí tohoto experimentu se ale ukázalo, že výskyt jmenovaných problému souvisí primárně se změnami ve frekvenčním režimu "Schumannovy Rezonance".

 

        Hainsworthovi osobní pokusy (během kterých mu významně pomáhala i jeho manželka) jednoznačně deklarují extrémně škodlivý vliv jistých technologických zařízení typu HAARP atp. na přirozený frekvenční průběh "Schumannovy Rezonance. Bohužel špatné zdraví obou manželů jim znemožnilo na experimentech pokračovat. Uběhlo velmi mnoho času než byly jejich experimentální aktivity oficiálně uznány a přijaty jako platné. Bohužel ale nic z toho nezabránilo Spojených Států (a zřejmě i dalším mocnostem světa), aby zcela nepokrytě klamaly veřejnost falešnými informacemi a daty ve snaze prohlubovat lidskou nevědomost na tyto úrovni.

 

        Hainswoerth sestavil sérii otázek, které by nás měly (především zainteresované organizace a jedince) do stavu extrémní pozornosti v souvislosti s činností elektromagnetického pole, "ELF" a ionosferickými změnami v našem prostředí. Tady jsou avízované otázky:

 

 

1) Je lidský bilogický system schopen obsahovat a nebo tvořit jisté formy elektrického signálu?

 

2) Reaguje lidský biologický systém na některý z těchto signálů?

 

3) Reaguje na slyšitelné signály u těchto frekvencí?

 

4) Reaguje na optické signály u těchto frekvencí?

 

5) Jsou lidské signální prvky schopné se měnit v kontextu s psychologickými a nebo jinými duševními stavy, jako je nepř. stres a nebo stavy, kdy lidská mysl řeší různorodé problémy?

 

6.) Je lidský biologický systém schopen reagovat na některou velmi velmi nízkou sílu elektromagnetických signálů?

 

 

        Mozkové vlny jenž byly intenzivně studovány v polovině dvacátých let minulého století díky specifickému tvaru signálu jsou dnes známé jako tzv. "alfa rytmus". Frekvence tohoto signálu se individuálně jednotlivec od jednotlivce liší. Frekvence tak leží někde mezi 8 Hz až 12 Hz. Frekvence, které jsou oficálně známé jako "theta a beta" rytmus vznikají také a jsou pomocí EEG identifikovány přičemž leží pod hranicí 8 Hz a nad hranicí 12 Hz.

 

        Od objevu aměření těchto signálů bylo věnováno poměrně velké úsilí řijít na to jak vznikají a co způsobuje jejich stanovenou frekvenční modulaci. V podstatě podobná situace panovala v prostředí geofyzikálního výzkumu. Na začátku padesátých let minulého století přišli mnozí geofyzikové (zcela jistě neznalí oboru neurologie), že jisté druhy elektromagnetických signálů by mohly proudit na extrímně nízkých frekvencích v oblasti mezi zemí a ionosférou. Jden z nejdůležitějších signálů v této oblasti byl, jak jsem již referoval dříve, nazván "Schumannovou Rezonancí".

 

        Nejdříve se mělo za to, že hlavní frekvenční parametr tohoto druhu záření se nachází někdo okolo 10Hz. Ovšem poslední výzkumy zjistily celiu řadu poměrně překvapivých faktorů. Tak především se přišlo na to, že "Schumannova Frekvence" se dělí na dvě frekvenční složky. První z nich má průměrnou hodnotu 7,8 Hz a pohybuje se na škále s typickým denním rozsahem od 7,2 Hz do 8,8 Hz. Jenže pak je tu druhý paralelní frekvenční režim s průměrnou hodnotou 14,1 Hz a s rozsahem od 13,2 Hz do 15,8 Hz. Zvláštní na této skutečnosti jsou hned dvě věci. tak především obě dvě kmitočtová spektra odpovídají analogicky frekvenčním hladinám theta a beta rytmu u lidského jedince. A pak tu máme shodnou hodnotu s hodnou, která je již pár let hlášená alternativní badatelu (14 - 15 Hz), jako nová hodnota Schumannovy Frekvence, která definuje její jednoznačný frekvenční nárůst a tento nárůst je pak často dáván do souvislostí s transformačními aktivitami planety Země.

 

       Otázka tedy zní. Jak to tedy je? Registruje vědecký svět také tento hodnotový nárůst, který zaretušoval na jekési zvýšené paralelní hladiny Schumannovy Frekvence? A nebo tato hladina skutečně exxistovala od samého počátku a kdosi z různých důvodu z ní učinil aktuálně navýšenou hodnotu? Ať je to jak chce ani jedno, ani druhé ovšem nevyvrátí podivné technické retuše na měrných zařízeních této tolik sledované frekvence.

 

Překlad: Jaroslav Chvátal

http://www.matrix-2001.cz/

(c)1983 L.B. Hainworth

Další informace: http://www.scribd.com/doc/14147097/Schumann-Resonances-and-Human-Psychobiology